kontrast

zmień rozmiar:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Uwaga! Zmiana do uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – od 10 lutego 2015 r.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr III/27/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (uchwała wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2015 r.):

- wnioski w sprawie udzielenia zasiłku pieniężnego należy składać w terminach: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego;

- decyzję o przyznaniu i wysokości zasiłku będzie podejmował Prezydent Miasta Wałbrzycha w czasie do 14 dni po upływie terminu składania wniosków;

- dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - ul. Sienkiewicza 4-6;

- informacje na temat świadczeń zdrowotnych można uzyskać w Biurze Edukacji i Wychowania - ul. Kopernika 2, pok. 309, lub telefonicznie, pod numerem 74/66 55 314;

- szczegóły dotyczące trybu ubiegania się o przyznanie zasiłku określa uchwała, której tekst dostępny jest poniżej (załącznik);

- druk wniosku oraz oświadczenia o dochodach można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta UM w Wałbrzychu, lub pobrać ze strony internetowej UM (lin poniżej - załącznik).

 Tracą moc:

1) uchwała Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
2) uchwała Nr XLIX/438/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
3) uchwała Nr XLIII/392/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
4) uchwała Nr LV/555/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Załączniki:

Uchwała w sprawie

Wniosek