kontrast

zmień rozmiar:

Placówki oświatowe niepubliczne

Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niesamorządowych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Edukacji i Wychowania

ul. Kopernika 2

58-300 Wałbrzych

- punkty przedszkolne, przedszkola, szkoły podstawowe,

III piętro, pok. 310, tel. +48 74 66 55 306;

- szkoły ponadpodstawowe, policealne, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie,

III piętro, pok. 310, tel. +48 74 66 55 315

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Miasto Wałbrzych) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30-16:30

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30

Uwagi:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Prezydent Wałbrzycha wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

• zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;

• statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;

2. Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

3. Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem w szczególności:

a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, albo

b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4

- jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;

4. Dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

5. Zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.

W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6

miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców

uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona

szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu

nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Opłaty: Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

• nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;

• datę i numer wpisu do ewidencji;

• nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki;

• osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;

• adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane;

• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej – nazwy zawodów, w których kształci szkoła;

• w przypadku szkoły artystycznej – nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:

• zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

- statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie;

- potwierdzenie osobowości prawnej osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna, dowód osobisty do wglądu – osoba fizyczna);

- informację o warunkach lokalowych oraz o miejscu prowadzenia szkoły/placówki zapewniającej:

• możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

• możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe);

• możliwość realizacji innych zadań statutowych;

• bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

- opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art.22 ust.5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.);

- umowę najmu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę szkoły lub placówki;

- pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych).

- w przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna będzie ubiegać się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności);

- pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej obiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej;

- pozytywną opinię Ministra Zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku szkoły kształcącej w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego jest ona wymagana.

- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

- potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy - osoba prawna);

- dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu);

- informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:

• możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

• możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),

• możliwość realizacji innych zadań statutowych,

• bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

- opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

• Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;

• pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych);

• zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności);

• pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności);

• opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej);

Kserokopie składanych dokumentów, tj. kserokopie pozytywnych opinii Sanepidu i Państwowej Straży Pożarnej, dot. spełnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w miejscu, w którym będzie prowadzona działalność oświatowa oraz winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zw. z art. 268a wyżej cytowanej ustawy.

 

Procedura wpisu do ewidencji placówek niepublicznych oraz zmiany we wpisie:

KARTA INFORMACYJNA - plik PDF

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - plik PDF

OPIS PROCEDURY - plik PDF

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH - plik PDF

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH - plik PDF

ZOBOWIĄZANIE - plik PDF

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ - plik PDF

INFORMACJE DO ZAREJESTROWANIA W SIO ORAZ NADANIA NR REGON - plik PDF

OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ W WYPADKU ZGONU - plik PDF

OŚWIADCZENIE ZMIANY OSOBY PROWADZĄCEJ - plik PDF

OŚWIADCZENIE KARALNOŚĆ - plik PDF

ZGŁOSZENIE ZMIAN WE WPISIE DO EWIDENCJI - plik PDF

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI - plik PDF